Skip til hoved indholdet
    Hjem Storparceller Skovvænget, Bryrup

Skovvænget, Bryrup

Storparcel på Skovvænget i Bryrup

Handelsvilkår:

Mindstepris 1.500.000 kr. ekskl. moms.
Størrelse: 3.234 m²
Handelsvilkårene fremgår i købstilbuddet. 

Fakta om Skovvænget

Boligvejen Skovvænget som betjener grunden, er offentlig vej.

Adgang til grunden skal ske via boligvejen. Dette er ligeledes gældende i forbindelse med byggearbejdet (der må ikke køres over rabatter fra andre veje i området).

Hvis anlagte vejstrækninger, stier, fortove, parkeringspladser eller græsarealer beskadiges enten som følge af opgravninger, oplægning af materialer eller transporter i forbindelse med byggearbejdet, bærer køber det fulde ansvar og skal betale de nødvendige reparationer ud over den aftalte købesum.

Køber er indforstået med, at overskudsjord fra byggemodning og udgravning inden for egen matrikel skal håndteres på egen grund eller bortkøres.

Køberen er indforstået med at bl.a. belysning, rabatter, grønne områder og slidlag på veje først kan blive færdigetableret, når byrådet finder dette hensigtsmæssigt, dog senest når området er færdigudbygget eller, når arealet overdrages til grundejerforeningen.

Færdiggørelse af byggemodningsarbejdet skal tåles i rimeligt omfang efter overtagelsen.

Sælger oplyser, at der i købesummen er indeholdt:

  • Arkæologiske undersøgelser og udgravninger
  • Udstykningsomkostninger

Tilslutningsbidrag til 9 enheder vedr. spildevands- og regnvandskloak.

Køber skal tillige selv bekoste detailkloakering på arealet uden for købesummen. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med nærmere angivne retningslinjer fra Forsyningsafdelingen.

Såfremt, der forfalder yderligere tilslutningsbidrag i forbindelse med senere udstykninger er dette Silkeborg Kommune uvedkommende.

  • Tilslutninger er ført til skel.

I købesummen er indeholdt 1 tilslutningsbidrag. Øvrige tilslutningsbidrag betales af køber udenfor købesummen. Alt vandledningsarbejde på parcellen i øvrigt påhviler og betales af køberen, såfremt den ikke udstykkes yderligere.

Såfremt, der forfalder yderligere tilslutningsbidrag i forbindelse med senere udstykninger er dette Silkeborg Kommune uvedkommende.

  • Tilslutninger er ført til skel.

Der ikke er betalt for tilslutning til varmeforsyning. Køber er bekendt med at grunden skal individuelt opvarmes. Dette afregnes uden for købesummen og er Silkeborg Kommune uvedkommende.

Der er ikke betalt for tilslutning til el. Dette afregnes uden for købesummen og er Silkeborg Kommune uvedkommende.

Køber er bekendt med:

  • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til bebyggelse er for købers regning.
  • at hvis der forfalder yderligere tilslutningsbidrag i forbindelse med senere udstykninger eller dispensation i forhold til bebyggelsens omfang i lokalplanen er dette Silkeborg Kommune uvedkommende.
  • Bygherre skal kontakte N1, og anmelde tilkobling at både byggestrøm og bestille en måler til den permanente strøm.
  • Eventuelle fremtidige bidrag vedrørende yderligere vej- og fortovsanlæg er sælger uvedkommende.

Handelsdokumenter:

Byggefrist.pdf

Ledningsdeklaration

Købstilbud.pdf

Ledning Skovvænget 34.pdf

Ledningsanlg Skovvænget til Overdrevet omkring B612 i Bryrup.pdf

Måleblad.pdf

Tingbog Skovvænget 34.pdf

Link til Lokalplan 82

 

Ejendomsstaben
Ejendomme, team Køb, Salg og Leje Østergade 1 8600 Silkeborg
 
 

Kontaktpersoner:

Maiken Andersen
61 34 65 72

Sissel Pedersen
21 75 53 64

 

Ejendomme

Team Køb, Salg og Leje
Østergade 1
8600 Silkeborg

ksl@silkeborg.dk