Skip til hoved indholdet
    Hjem Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Under siden med den pågældende grund, som du ønsker at købe, ligger der et dokument kaldet ”Købstilbud”.

Det udfyldes med fulde navn, adresse, kontakt oplysninger, cpr-nummer på den/de, som ønsker at købe, matrikelnummer og adresse på den ønskede grund, dit tilbud på grunden, ønsket overtagelsesdato m.m. Købstilbuddet skal underskrives af den/de, som ønsker at købe, husk også underskrift på dokumentet omkring fortrydelsesret. Herefter indsendes købstilbuddet som vedhæftet PDF-fil via mail til ksl@silkeborg.dk med "Fortroligt - bud på (indsæt vejnavn/adresse)" i emnefeltet.

Bud fremsendt pr mail vil altid modtage en bekræftelse på modtagelse.

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder. 

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.

Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Reservationen er hverken en køberet eller en forkøbsret til nogen bestemt pris. Grunden vil blive solgt til højstbydende. Reservationen betyder, at kommunen ikke sælger grunden til anden side, uden at du er blevet kontaktet med anmodning om at afgive et bindende tilbud om køb af grunden.

Bindende bud skal være modtaget i Team køb/salg inden udløb af angivet frist. Vores anmodning vil blive fremsendt via sikker mail/e-boks. Vi betragter vores anmodning som modtaget ved brevets afsendelsestidspunkt.

Vi gør opmærksom på, at vi endvidere betragter brevet som modtaget, hvis vi blot kan dokumentere at have sendt brevet.

Som en ekstra service vil vi samtidig forsøge at fremsende brevet til den oplyste mailadresse (dette er dog ikke forpligtende for kommunen).

En reservation bortfalder automatisk, hvis der ikke er søgt om - og accepteret – en forlængelse af reservationen.

Det er gratis at reservere en grund.

Mindsteprisen er fastsat af Silkeborg Byråd og svarer til grundens markedspris. Kun tilbud lig med eller over mindsteprisen vil komme i betragtning.

Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning.

Hvis en ejendom/grund er udbudt med tilbudsfrist, kan vi kun tage de bud i betragtning, som er afgivet på dokumentet købstilbud. Se også pkt. 1.

Silkeborg Kommune er forpligtet til, som minimum, at sælge til markedsprisen og denne afhænger helt af den generelle markedsudvikling. Silkeborg Kommune kan altså hverken af- eller bekræfte, at priserne ikke i fremtiden ikke vil falde / stige.

Nej. Når Silkeborg Kommune udbyder grunde til fast pris, er kommunen forpligtet til at sælge til mindst denne pris. Du kan derfor ikke få rabat. Dette følger af § 6, stk. 3, i Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

I købstilbuddet oplyser vi, hvilke tilslutningsbidrag der er betalt for de pågældende grunde.

Silkeborg Kommunes parcelhusgrunde til private sælges inklusiv moms.

Du skal betale købesummen kontant senest på overtagelsesdagen. Faktura til betaling fremsendes inden overtagelsesdagen. 

Der stilles ikke krav om hverken udbetaling eller bankgaranti på købesummen.

I punktet ”omkostninger” i købstilbuddet vil det fremgå om du eller Silkeborg Kommune betaler denne.

Som udgangspunkt beregnes tinglysningsafgiften således: der beregnes en variabel del på 6 promille af købesummen, oprundet til nærmeste hele hundreder, med tillæg af fast afgift på 1.850 kr. 

Husk i den forbindelse at være opmærksom på, at der ikke betales tinglysningsafgift af moms. Det vil sige, at du som køber af en villagrund skal trække momsen fra købesummen, inden du beregner tinglysningsafgift.

Læs mere om beregningsgrundlaget i SKATs juridiske vejledning

Hvis købesummen er lavere end den offentlige vurdering, skal du dog altid beregne afgiften af den offentlige vurdering.

Reglen er anderledes for enfamilieshuse, flerfamilieshuse og fritidsboliger, hvor man altid skal beregne tinglysningsafgift af den faktiske handelspris, også selvom den er lavere end den offentlige vurdering. Ubebyggede grunde omfattes dog ikke af denne særlige regel.

Du har som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage regnet fra den dag Silkeborg Kommune har meddelt til dig, at kommunen har accepteret dit købstilbud.

MEN du kan ikke benytte fortrydelsesretten uden omkostninger. Hvis du fortryder købet og derfor gør brug af fortrydelsesretten koster det nemlig 1 % af købesummen. Beløbet er fastsat i loven og er bl.a. til at dække nye annonceringer og diverse andre salgsomkostninger.

Silkeborg Kommune ønsker at overtagelsesdagen skal lægge indenfor løbende måned + 3 måneder efter at købsaftalen er underskrevet af dig og Silkeborg Kommune.

Overtagelsesdagen kan ikke udskydes i forhold til det, der står i købsaftalen, men den kan efter aftale rykkes frem til et tidligere tidspunkt, hvis du ønsker det.

Det kan af og til være svært at finde skelpælene på grunden, især på lidt ældre udstykninger, men det betyder ikke altid, at de er væk. Det kan være nødvendigt at lede i bevoksning eller grave lidt ned i jorden i det område, hvor de er sat. Mange forveksler markeringspælene i træ med de rigtige skelpæle, der er lange jernrør, sat dybt i jorden.

Hvis en eller flere skelpæle mangler på grunden, betaler Silkeborg Kommune for opsætning af nye, hvis du henvender dig senest 6 dage efter overtagelsesdagen.

I byggeperioden skal du og eventuelt dit byggefirma respektere skellene. Det er altså ikke tilladt at disponere over nabogrundene ved oplag af byggematerialer, kørsel og lignende.

Bliver anlagte vejstrækninger, stier, fortove, parkeringspladser eller græsarealer beskadiget enten som følge af opgravninger, oplægning af materialer eller transporter i forbindelse med byggearbejdet, bærer du, som køber, det fulde ansvar og skal betale de nødvendige reparationer ud over den aftalte købesum.

Du må ikke begynde på selve byggeriet før, du har en byggetilladelse.

Du kan søge byggetilladelse, hvis overtagelsesdagen indtræder under byggesagsafdelingens sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingstiden kan findes her.

Hvis du søger byggetilladelse, inden du har fået skøde på grunden, skal du sende kopi af underskrevet købsaftale med i din ansøgning om byggetilladelse.

Silkeborg Kommune giver ikke byggetilladelse før du har betalt købesummen for grunden.

Silkeborg Kommune påtager sig som grundsælger intet ansvar for krav fra offentlige myndigheder, som kan have betydning for anvendelse af grunden og din realisering af et påtænkt byggeri. Du har intet krav på at få dækket tab eller udgifter som følge af forsinkelse af byggeri, driftstab eller andre lignende tab og udgifter som følge af krav fra offentlige myndigheder.

Silkeborg Kommune har på nogle udstykninger tinglyst en byggefristbestemmelse. Hvis du som køber ikke kan overholde byggefristen, er Silkeborg Kommune berettiget til at købe grunden tilbage. Kommunen er altså ikke forpligtet til at købe grunden tilbage. Hvis kommunen accepterer at købe grunden tilbage, sker det på vilkår som oplyst i den tinglyste byggefristbestemmelse.

Du kan også søge om kommunens tilladelse til at sælge grunden videre. Kommunen giver normalt lov til videresalg, hvis købesummen ikke overstiger den pris, kommunen har solgt grunden for. Vær opmærksom på, at kommunen skal give konkret tilladelse til et videresalg.

Når grunden er bebygget med hus, kan du frit videresælge ejendommen.

Silkeborg Kommune har udført geotekniske undersøgelser med 1-2 boringer. Undersøgelserne ligger under "Handelsdokumenter".

Vi opfordrer dig til at foretage yderligere geotekniske undersøgelser, hvor huset placeres. Det sker for din regning. 

Det er meget vigtigt, at du læser købstilbuddet igennem. Her vil det være oplyst, hvilke regler med hensyn til at hæve handlen eller eventuelt refusion, der gælder for netop din grund under punktet ”Jordbundsundersøgelser”.

Har du fået foretaget en geoteknisk undersøgelse og skulle resultatet medføre, at du ikke køber grunden, kan du ansøge Silkeborg Kommune om overtagelse af undersøgelsesrapporten. Kommunen er ikke forpligtet til at erhverve undersøgelsesrapporten af dig.

Silkeborg Kommune ønsker at fastholde karakteren af det oprindelige landskab så der opnås fornuftig indbyrdes placering af bebyggelserne i området.

Som hovedregel gælder, at der ikke må terrænreguleres mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn og ikke tættere på skel end 0,5 m. Dette kan du læse mere om i den lokalplan, som gælder for din grund. Skulle dit område ikke være omfattet af en lokalplan vil det være en vurdering i hver byggeansøgning, hvorvidt du kan få tilladelse til den ønskede terrænregulering.

I ansøgningen skal du altid indtegne eksisterende og fremtidige terræn.

Silkeborg Kommune har ved udstykning af din boliggrund ophævet fredsskov. Det betyder, at du ikke skal have nogen tilladelse af kommunen til at fælde dem. Kommunen fælder ikke træer på grundene, da vi mener, at det skal være dit helt eget valg, om du ønsker træerne eller ej. Såfremt træerne fældes er det for egen regning.

Grunde beliggende i byzone vil som udgangspunkt altid være klassificeret med områdeklassificering som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurening.

Ejer du en ejendom, skal du betale ejendomsskat/ejendomsværdiskat.

SKAT har fra den 1/1-2002 overtaget vurderingsopgaven fra kommunerne. 

Ejendomsstaben
Ejendomme, team Køb, Salg og Leje Østergade 1 8600 Silkeborg
 
 

Kontaktpersoner:

Maiken Andersen
61 34 65 72

Sissel Pedersen
21 75 53 64

 

Ejendomme

Team Køb, Salg og Leje
Østergade 1
8600 Silkeborg

ksl@silkeborg.dk