UDBUD Kjellerup Granmosevej

Storparcel til projektbyggeri i ny udstykning i Kjellerup

Webfoto 49

Grunden:

Storparcellen har et areal på 7.995 m2, og ligger i naturlig sammenhæng med anden kommende tæt/lav bebyggelse, parcelhusgrunde, og naturen tæt på. Grunden er omfattet af Lokalplan 23-013, der udlægger delområdet med parcellen til tæt/lav bebyggelse.

Storparcellen må kun anvendes til tæt/lav boligbebyggelse, og grundene må ikke udstykkes med et areal mindre end 250 m2. I delområdet her må bebyggelsesprocenten være maks. 40 % for den enkelte ejendom eller storparcel som helhed. Der er mulighed for opførelse af 18 boligenheder, og bebyggelse må opføres i maks. 2 etager med en højde på maks. 8,5 m målt i forhold til byggemodnet terræn. Læs mere i den gældende lokalplan omkring rammerne for byggeri på storparcellen.

Der tinglyses deklaration om byggefrist på 3 år indeholdende tilbagekøbsret.

I købesummen er indeholdt:

  • 18 stk. tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vandværk, samt byggemodningsbidrag til fjernvarme i boligvejen. Tilslutninger er ført til skel. Udgifter til tilslutning vedr. forsyning betales direkte til forsyningsselskab efter gældende takstblad
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.
  • Berigtigelsesomkostninger samt tinglysningsafgift vedr. skøde

I købesummen er ikke indeholdt:

  • Fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til bebyggelse er for købers regning.
  • Udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning.
  • Køber betaler tilslutningsbidrag til el uden for købesummen. Køber retter selv henvendelse til elselskab for tilslutning.
  • Udgifter til etablering af infrastruktur på storparcellen 

Vilkår for afgivelse af tilbud i budrunde:
Storparcellen udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Silkeborg Byråd.

Købstilbud skal afgives på dansk på den af kommunen udarbejdede blanket ”Købstilbud” og med beløbsangivelsen i danske kroner ekskl. moms. Tilbuddet skal fremsendes som mail hvor købstilbuddet i sin helhed er vedhæftet som PDF-fil til grundsalg@silkeborg.dk mærket med ”Fortroligt - Bud på Granmosevej 49” i emnefeltet

Ejendommen udbydes i budrunde med budfrist

mandag d. 23. august 2021 kl. 10.00.

Mindstepris 4.797.000 kr. ekskl. moms.

Kun tilbud der afgives på den særlige blanket, der kan downloades her på siden, vil blive taget i betragtning. Der kan afgives bud på flere grunde, i prioriteret rækkefølge - dette angives på tilbudsblanketten.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Silkeborg Kommune. Der kvitteres automatisk for modtagelsen pr mail.

Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning.

Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud. Alle tilbudsgivere vil blive kontaktet direkte, når budrunden er afsluttet og vurderet.