Løvehjertevej

STORPARCEL PÅ 8.008 M2 I DET POPULÆRE ASTRID LINDGREN-KVARTER
TIL TÆT/LAV ELLER ÅBEN/LAV BEBYGGELSE

Foto

  

BUDFRIST ER MANDAG D. 19. AUGUST 2019 KL. 12.00

 • Storparcellen må kun anvendes til åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse, dvs. maks. 2 etager med en højde på maks. 8,5 meter over eksisterende terræn og facadehøjde på maks. 7,5 m. Bebyggelsen skal have et sammenhængende udtryk.
 • Ingen grunde må udstykkes med en størrelse på under 200 m2
 • Bebyggelsesprocenten for området er max. 40 %. Der skal tilvejebringes udendørs opholdsarealer som minimum
  svarer til 20 % af etagearealet for området.
 • Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning og ledningsanlæg

I købesummen er indeholdt:

 • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, samt vand. Tilslutninger er ført til skel.
 • Byggemodningsbidrag til fjernvarme i boligvejen. Tilslutning er ført til skel.
 • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
 • Udstykningsomkostninger.
 • Berigtigelse af handlen.   

I købesummen er ikke indeholdt:

 • Fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til bebyggelse er for købers regning. 
 • Stikledningsbidrag mv. til fjernvarme betales af køber uden for købesummen direkte til Silkeborg Forsyning og afregnes efter gældende takstblad.
 • Udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning.
 • Køber betaler tilslutningsbidrag til el uden for købesummen. Køber retter selv henvendelse til elselskab for tilslutning.
 • Tinglysningsafgift vedr. skøde

Byggefrist:
Der tinglyses deklaration om byggefrist på 2 år indeholdende tilbagekøbsret.  

Ejendommen udbydes i budrunde med budfrist mandag d. 26. august 2019 kl. 12.00.

Pris: 5.500.000 kr. ekskl. moms - Betingede tilbud vil ikke komme i betragtning, samt bud under mindsteprisen vil ikke blive taget i betragtning. Overtagelse skal ske senest 1. december 2019.

Tilbudsblanket/købsaftale i underskrevet stand skal afleveres/sendes til Ejendomme køb/salg, Østergade 1, 8600 Silkeborg i lukket kuvert mærket "Bud på Løvehjertevej - fortroligt", eller sendes som vedhæftet PDF-fil som sikker mail til grundsalg@silkeborg.dk med "Fortroligt - Bud på Løvehjertevej" i emnefeltet.

Bilagsmateriale:

Købstilbud
Forureningsattest
Kortbilag
Lokalplan 12-014
Servitut 1
Servitut 2
Servitut 3
Tingbogsattest
Måleblad