Kjellerup - Granmosevej 93

Storparcel til projektbyggeri i nyere udstykning i Kjellerup

Webfoto 85

Grunden:

Storparcellen har et areal på 9.187 m2, og ligger i naturlig sammenhæng med anden kommende tæt/lav bebyggelse, parcelhusgrunde, og naturen tæt på. Grunden er omfattet af Lokalplan 23-013, der udlægger delområdet med parcellen til tæt/lav bebyggelse. Der pågår i øjeblikket arbejde med en helhedsplan for hele trekantsområdet inden for Krabbes Grønne Ring / Industrivej / Silkeborgvej, som forventes løbende udbygget over en årrække.

Storparcellen må kun anvendes til tæt/lav boligbebyggelse, og grundene må ikke udstykkes med et areal mindre end 250 m2. I delområdet her må bebyggelsesprocenten være maks. 40 % for den enkelte ejendom eller storparcel som helhed. Der er mulighed for opførelse af 21 boligenheder, og bebyggelse må opføres i maks. 2 etager med en højde på maks. 8,5 m målt i forhold til byggemodnet terræn. Læs mere i den gældende lokalplan omkring rammerne for byggeri på storparcellen. 

Der er tinglyst deklaration om byggefrist på 3 år indeholdende tilbagekøbsret for Silkeborg Kommune.

Vilkår for afgivelse af tilbud i budrunde:

Mindstepris 4.955.000 kr. ekskl. moms.

Kun tilbud der afgives på den særlige købstilbudsblanket, der kan downloades i den blå boks her på siden, vil blive taget i betragtning.

Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning.

Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

I købesummen er indeholdt:

  • 21 stk. tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vandværk, samt byggemodningsbidrag til fjernvarme i boligvejen. Tilslutninger er ført til skel.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninge fsa. storparcellen.
  • Berigtigelsesomkostninger samt tinglysningsafgift vedr. skøde

I købesummen er ikke indeholdt:

  • Udgifter til tilslutning vedr. forsyning betales direkte til forsyningsselskab efter gældende takstblad
  • Fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til bebyggelse er for købers regning.
  • Udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning.
  • Køber betaler tilslutningsbidrag til el uden for købesummen. Køber retter selv henvendelse til elselskab for tilslutning.
  • Eventuelt tilslutningsafgift og bidrag til fjernvarme afholdes af køber udenfor købesummen. 
  • Udgifter til etablering af infrastruktur på storparcellen