UDBUD Kjellerup matr 10d mfl

Areal til regnvandsbassin - ekskl. tekniske installationer

Webfoto

Areal til regnvandsbassin:

Et areal på ca. 2.500 m2 syd ved Agertoften i Kjellerup, inkl. vejret fra Agertoften, udbydes. På arealet er etableret teknisk anlæg i form af regnvandsbassin, som tilhører Silkeborg Forsyning. Selve anlægget er ikke en del af dette udbud, og vil forblive på arealet med de rettigheder, der er pålagt for nuværende, det være sig tinglyste som utinglyste. Anlægget fylder i dag ca. 1.100 m2, men er planlagt med udvidelse til hele arealet på de 2.500 m2.

Arealet er omfattet af lokalplan 51, Silkeborg, område til boligformål ved Agertoften.

Køber afholder selv udgifter i forbindelse med landinspektør, tinglysning af skøde, sikring af rettigheder mv.

Vilkår for afgivelse af bud:

Arealet bliver udbudt i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Silkeborg Byråd.

Købstilbud på parcellen skal afgives på dansk på denne tilbudsblanket, som ligger på hjemmesiden og med beløbsangivelsen i danske kroner ekskl. moms (DKK). Tilbudsblanketten skal sendes til grundsalg@silkeborg.dk, som indscannet, vedhæftet PDF-fil. I emnefeltet på mailen anføres: ”Fortroligt - udbud delareal af matr. nr. 10d/23b, Kjellerup by, Hørup”.

Tilbuddet skal være Silkeborg Kommune i hænde

Senest FREDAG d. 9. JULI 2021 kl. 10.00.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Silkeborg Kommune. Der kvitteres automatisk for modtagelse via mail.

Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning.

Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.
Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Tilbud skal afgives skriftligt, angive et fast beløb og være uden forbehold. Tilbuddet skal fremsendes med en udskrift af dette dokument som købstilbud i sin helhed.

Det påhviler den bydende selv at kontrollere, at det samlede udbudsmateriale er modtaget i henhold til nærværende udbudsprospekt og evt. efterfølgende offentliggørelser af besvarelse af spørgsmål og udsendelsesbreve med evt. korrektioner af udbudsgrundlaget.