Areal til regnvandsbassin:

Et areal på ca. 3.989 m2 ved Nørreskov Bakke og Østre Højmarksvej sælges til etablering af regnvandsbassin for området i lokalplan 13-011.

Mindstepris for arealet er kr. 99.725,- ekskl. moms.

Vilkår for afgivelse af bud:

Arealet bliver udbudt i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Silkeborg Byråd.

Købstilbud på parcellen skal afgives på dansk på denne tilbudsblanket, som ligger på hjemmesiden og med beløbsangivelsen i danske kroner ekskl. moms (DKK). Tilbudsblanketten skal sendes til grundsalg@silkeborg.dk, som indscannet, vedhæftet PDF-fil. I emnefeltet på mailen anføres: ”Fortroligt - udbud af matr. 13q, Gødvad by, Gødvad”.

Tilbuddet skal være Silkeborg Kommune i hænde

Senest MANDAG d. 21. JUNI 2021 kl. 10.00.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Silkeborg Kommune. Der kvitteres automatisk for modtagelse via mail.

Kun tilbud som er lig med eller over mindsteprisen, vil komme i betragtning.
Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning.

Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.
Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Tilbud skal afgives skriftligt, angive et fast beløb og være uden forbehold. Tilbuddet skal fremsendes med en udskrift af dette dokument som købstilbud i sin helhed.

Kun tilbud som er indsendt med et konkret skitseprojekt til regnvandsbassin vil komme i betragtning.

Det påhviler den bydende selv at kontrollere, at det samlede udbudsmateriale er modtaget i henhold til nærværende udbudsprospekt og evt. efterfølgende offentliggørelser af besvarelse af spørgsmål og udsendelsesbreve med evt. korrektioner af udbudsgrundlaget.