Viborgvej 73 og 75, 8600 Silkeborg

Bortforpagtning af landbrugsjord, ca. 13 ha., beliggende Viborgvej 73 og 75, 8600 Silkeborg

Oversigtskort

Ca. 13 ha. af del af matr. 4k Balle by, Balle, beliggende Viborgvej 73 og 75, 8600 Silkeborg

Frist:

15. marts 2019 kl. 10.00.

Materiale:

 

Forpagtningskontrakt (pdf)

Tilbudsformular (pdf)

Kortbilag (pdf)

Tro og love erklæring (pdf)

 

Generel information omkring forpagtning af landbrugsjord

Det afgiftspligtige areal er, hvis intet andet er angivet, lig med forpagtningsarealet, inkl. eventuelle grøfter, hegn, diger, markveje etc.

Arealerne kan drives i fri drift. Nærmere detaljer og særlige forhold for de enkelte arealer fremgår af udbudsmaterialet.

Der må ikke på kommunale arealer anvendes gensplejset sæd eller dyrkes gensplejsede produkter, ligesom der ikke må anvendes kemiske bekæmpelsesmidler – bortset fra kemisk bekæmpelse af rotter, muldvarpe, mosegrise og mus. Endvidere skal anvendelse af gødning minimeres.

Forpagtningstilbuddet skal være skriftlig og indeholde tilbud på forpagtningssum pr. ha. pr. år. Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at bortkaste alle indkomne bud. DER MEDFØLGER IKKE BETALINGSRETTIGHEDER - Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden forpagtnings-afgift.

Tilbudsgiver må ikke have anden ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kr., hvorfor Tro og Love erklæring skal afleveres sammen med tilbuddet.

Tilbud om forpagtning skal afleveres til Ejendomme, Silkeborg Kommune, Udlejning, så det er os i hænde senest den 15/3-2019 med post eller mail senest kl. 10.00. Tilbuddet kan også afleveres personligt umiddelbart inden udbuddet, som afholdes på Rådhuset, Søvej 1, Silkeborg i lokale C08 (lokalet forefindes i forhallen på Rådhuset), under overværelse af de bydende der måtte ønske det.

Kuvert eller mail mærkes tydelig ” Udbud - Landbrugsarealer”

Postadresse:

Silkeborg kommune
Ejendomme Østergade 1
8600 Silkeborg

Tilbud samt Tro og Love erklæring kan mailes på: udlejning@silkeborg.dk