Forpagtning - Ryvej 6, Them

Ca. 3 ha landbrugsjord til forpagtning med opstart 01.04.2020

Luftfoto

Ca 3 ha, matr nr 8bf, Salten by, Them, beliggende Ryvej 6, 8653 ThemDet afgiftspligtige areal er, hvis intet andet er angivet, lig med forpagtningsarealet, inkl. eventuelle grøfter, hegn, diger, markveje etc.

Find standardkontrakt, kortbilag, tilbudsformular og tro og love erklæring længere nede.

Arealerne kan drives i fri drift, dog med undtagelse af enkelte græsningsarealer.
Nærmere detaljer og særlige forhold for de enkelte arealer fremgår af udbudsmaterialet.

Der må ikke på kommunale arealer anvendes gensplejset sæd eller dyrkes gensplejsede produkter, ligesom der ikke må anvendes kemiske bekæmpelsesmidler – bortset fra kemisk bekæmpelse af rotter, muldvarpe, mosegrise og mus. Økologisk landbrug prioriteres.

Forpagtningstilbuddet skal være skriftligt og indeholde tilbud på forpagtningssum pr. ha. Pr år. Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at bortkaste alle indkomne bud. DER MEDFØLGER IKKE BETALINGSRETTIGHEDER - Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden forpagtningsafgift. Tilbudsgiver må ikke have anden ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kr.

Tilbud om forpagtning skal afleveres til Ejendomme - Udlejning, Silkeborg Kommune, Østergade 1, 8600 Silkeborg, , så det er os i hænde senest den 26.02.2020 med post. Tilbuddet kan også afleveres personligt umiddelbart inden udbuddet, som afholdes på Søvej 1, lokale C125 27.02.2020 kl.12.00, under overværelse af de bydende der måtte ønske det.

Kuvert eller mail mærkes tydelig ”udbud- Landbrugsarealer”

Kontaktpersoner:
Heidi Byø, e-mail: heidi.byo@silkeborg.dk

Postadresse:
Silkeborg kommune, Ejendomme
Østergade 1
8600 Silkeborg
Tilbud kan mailes på E-mail: udlejning@silkeborg.dk – sidste frist den 27.02.2020 kl 11.00.

Bilag:
Forpagtningsaftale

Tilbudsformular
Tro- og Loveerklæring
Kortbilag