Forpagtning - Fasanvej 55, Bryrup

Ca. 3,8 ha landbrugsjord til forpagtning med opstart snarest muligt.

Luftfoto

Om arealet:

Silkeborg Kommune udbyder følgende kommunalt ejede dyrkningsarealer i forpagtning:

Ca 3,8 ha, af matr. nr. 8er, Velling by, Bryrup, Beliggende Fasanvej 55, 8654 Bryrup (start snarest muligt).

Ingen mindstepris. Send dit bud på arealet pr. ha. pr. år.

Det afgiftspligtige areal er, hvis intet andet er angivet, lig med forpagtningsarealet, inkl. eventuelle grøfter, hegn, diger, markveje etc.

Find standardkontrakt, kortbilag, tilbudsformular og tro og love erklæring længere nede.

Arealerne kan drives i fri drift, dog med undtagelse af enkelte græsningsarealer.
Nærmere detaljer og særlige forhold for de enkelte arealer fremgår af udbudsmaterialet.

Der må ikke på kommunale arealer anvendes gensplejset sæd eller dyrkes gensplejsede produkter, ligesom der ikke må anvendes kemiske bekæmpelsesmidler – bortset fra kemisk bekæmpelse af rotter, muldvarpe, mosegrise og mus. Økologisk landbrug prioriteres.

DER MEDFØLGER IKKE BETALINGSRETTIGHEDER.

Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden forpagtningsafgift. Tilbudsgiver må ikke have anden ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kr.

Tilbud om forpagtning skal afleveres til Ejendomme, Silkeborg Kommune, Team Udlejning. Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at bortkaste indkomne bud.

Kontaktpersoner:
Heidi Byø, e-mail: heidi.byo@silkeborg.dk

Postadresse:
Silkeborg kommune, Ejendomme
Østergade 1
8600 Silkeborg
Tilbud kan mailes på E-mail: udlejning@silkeborg.dk

Bilag:


Forpagtningskontrakt
Tro- og Loveerklæring
Kortbilag