Viborgvej 73 og 75

Bortforpagtning af landbrugsjord, ca. 13 ha., beliggende Viborgvej 73 og 75, 8600 Silkeborg

Ca. 13 ha. af del af matr. 4k Balle by, Balle, beliggende Viborgvej 73 og 75, 8600 Silkeborg 

Generel information omkring forpagtning af landbrugsjord:

Det afgiftspligtige areal er, hvis intet andet er angivet, lig med forpagtningsarealet, inkl. eventuelle grøfter, hegn, diger, markveje etc.

Arealerne kan drives i fri drift, dog med undtagelse af enkelte græsningsarealer.
Nærmere detaljer og særlige forhold for de enkelte arealer fremgår af materialet.

Der må ikke på kommunale arealer anvendes gensplejset sæd eller dyrkes gensplejsede produkter, ligesom der ikke må anvendes kemiske bekæmpelsesmidler – bortset fra kemisk bekæmpelse af rotter, muldvarpe, mosegrise og mus. Endvidere skal anvendelse af gødning minimeres.

Forpagtningstilbuddet skal være skriftlig og indeholde tilbud på forpagtningssum pr. ha. pr. år. Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at bortkaste alle indkomne bud. DER MEDFØLGER IKKE BETALINGSRETTIGHEDER- Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden forpagtnings-afgift. Tilbudsgiver må ikke have anden ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kr.

Tilbudsbetingelser:

Tilbud om forpagtning skal afleveres til Ejendomme, Silkeborg Kommune, Udlejning, så det er os i hænde senest den 15/1-2019 med post eller mail senest kl. 13.00. Tilbuddet kan også afleveres personligt umiddelbart inden fristen på udbudet. Indkomne tilbud åbnes på Rådhuset, Søvej 1, Silkeborg den 15/1-2019 kl. 13.00 i lokale C125, under overværelse af de bydende der måtte ønske det.

Kuvert eller mail mærkes tydelig ” Udbud - Landbrugsarealer”

Postadresse:

Silkeborg kommune, Ejendomme
Østergade 1
8600 Silkeborg

Tilbud kan mailes på E-mail: udlejning@silkeborg.dk

Dokumenter:

Forpagtningskontrakt

Tro og love erklæring

Kortbilag

Tilbudsformular