Silkeborg Nord - Erhvervstrekanten

Udbud af stort velbeliggende erhvervsareal til bla. særligt pladskrævende varegrupper

Webfoto

Om Erhvervsområdet:

"Erhvervstrekanten" udbydes som ét samlet areal, og som råjord til ejendomsudvikling, dvs. uden byggemodning af nogen art. Området rummer ca. 105.500 m2 i Silkeborg Nord, afgrænset af motorvejen, Høje Kejlstrupvej og Nordre Højmarksvej. Beliggenheden giver høj eksponeringsværdi ift. synlighed, og fra området er der kun få minutters kørsel til Silkeborg centrum.

Om arealet:

Området må kun anvendes til erhverv såsom lettere industri og produktionsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, værksteder, tankstation, transportvirksomhed, engroshandel, lager-. kontor- og administrationsvirksomhed og lignende. Der må etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Butikkens areal må ikke overstige 10 % af bygningernes etageareal og omsætningen i butikken må ikke omfatte mere end 10 % af omsætningen på ejendommen.

Der kan opføres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Den samlede ramme i lokalplanområdet for det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er 20.000 m2. Den enkelte butik må opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 10.000 m2 . Grunde må ikke udstykkes mindre end 5.000 m2 inden for området.

Erhvervsarealet er omfattet af Lokalplan 13-007, Silkeborg, Erhvervsområde Kejlstrup Tværvej Vest, Silkeborg.

OBS:

Køber af arealet er gjort særligt opmærksom på, at køber skal bekoste og etablere trafikal kanaliseringsanlæg med venstresvingbane fra Nordre Højmarksvej, og at der i prisfastsætning er taget hensyn hertil.

Arealet er delvist arkæologisk undersøgt - køber bekoster selv undersøgelser på resterende arealer. 

Der tinglyses deklaration vedr. byggemodningsfrist på arealet.

Der er ikke mulighed for tilslutning til kollektiv varmeforsyning på arealerne, og bygninger skal derfor opvarmes med individuel varmekilde.

Salgsvilkår:

Arealet udbydes kun samlet til en mindstepris på 18.455.000 kr + moms, svarende til 175 kr/m2.

Vilkår for afgivelse af tilbud i budrunde:

Ejendommen udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Silkeborg Byråd.

Købstilbud skal afgives på dansk på den af kommunen udarbejdede blanket ”Købstilbud” og med beløbsangivelsen i danske kroner ekskl. moms. Tilbuddet skal enten fremsendes som mail med vedhæftet PDF-fil til grundsalg@silkeborg.dk mærket med ”Fortroligt - Bud på Erhvervstrekanten” i emnefeltet - eller sendes/afleveres i en lukket kuvert/emballage som mærkes ”Fortroligt - Bud på Erhvervstrekanten” til:

Silkeborg Kommune
Ejendomme - team køb/salg
Østergade 1
8600 Silkeborg

Tilbuddet skal være Silkeborg Kommune i hænde senest:

fredag d. 6. november 2020 kl. 12.00

Kun tilbud der afgives på den særlige blanket der kan downloades nedenfor, vil blive taget i betragtning.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Silkeborg Kommune. Hvis der ønskes kvittering for modtagelsen kan dette ske ved, at tilbudsgiver skriver sin mailadresse på kuverten/emballagen - ved tilbud fremsendt pr mail kvitteres der automatisk.

Indkomne tilbud er i henhold til Udbudsbekendtgørelsens § 4 fortrolige indtil salg har fundet sted. Salg har fundet sted når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning.

Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Salgsmateriale: