billede

Kjellerup by - En god by at bo i

Kjellerup er Silkeborg Kommunes næststørste by med mere end 5.000 indbyggere. Her findes stort set alt, hvad en familie har behov for i hverdagen. Der er et bredt udvalg af specialbutikker i byen og en række dagligvarebutikker - REMA1000, MinKøbmand og Superbrugsen.
Fra Kjellerup er der 17 km til Silkeborg, 18 km til Karup Lufthavn og 20 km til Viborg.

Læs mere om Lokalområder med kant.

Børnepasning, skole og SFO:

I Kjellerup er der kommunale dagplejere, flere børnehaver og Kjellerup Skole med tilknyttet SFO.

Fritidsaktiviteter:

Arena Midt, der ligger centralt i et stort sports- og idrætsområde, danner rammen om store idræts- og kulturelle oplevelser i byen. I Kjellerup kan du dyrke en bred vifte af forskellige idrætsgrene.

Kjellerup Lokalråd - her kan du læse mere om Kjellerup.

Vilkår for afgivelse af tilbud i budrunde:
Grundene/Ejendommen udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Silkeborg Byråd.

Købstilbud skal afgives på dansk på den af kommunen udarbejdede blanket ”Købstilbud” og med beløbsangivelsen i danske kroner inkl. moms. Tilbuddet skal fremsendes som mail hvor købstilbuddet i sin helhed er vedhæftet som PDF-fil til grundsalg@silkeborg.dk mærket med ”Fortroligt - Bud på Granmosevej” i emnefeltet

Tilbuddet skal være Silkeborg Kommune i hænde senest:

mandag d. 23. august 2021 kl. 10.00

Kun tilbud der afgives på den særlige blanket, der kan downloades her på siden, vil blive taget i betragtning. Der kan afgives bud på flere grunde, i prioriteret rækkefølge - dette angives på tilbudsblanketten.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Silkeborg Kommune. Der kvitteres automatisk for modtagelsen pr mail.

Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning.

Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud. Alle tilbudsgivere vil blive kontaktet direkte, når budrunden er afsluttet og vurderet.

Grundene kan først reserveres 2 måneder efter udbuddet, i dette tilfælde efter d. 23.10.2021.

I købesummen er indeholdt:

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Tilslutningsbidrag til fjernvarme i boligvejen
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.


I købesummen er ikke indeholdt:

  • fremføring af alle stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning, inkl. eventuelle variable tilslutningsbidrag.
  • Stikledningsbidrag mv. til fjernvarme betales af køber uden for købesummen direkte til forsyningsvirksomheden og afregnes efter gældende takstblad.
  • Udgifter i forbindelse med internet-, fiber, telefon- og TV-forsyning.
Mindstepriser og størrelser for grundene ses på kortet herunder: