Parcelhusgrund på Planetvej 1 i udbud

Planetvej 1 udbydes igen efter tilbagekøb

webfoto planetvej 1

OM GJESSØ:

Gjessø ligger 8 km sydvest for Silkeborg og har ca. 1.300 indbyggere. Byen ligger smukt i et naturskønt, kuperet område omgivet af skove og marker. Midt i byen ligger søen, der har gode bademuligheder og badebroer. Gjessø har i de senere år oplevet en rivende udvikling som følge af den naturskønne beliggenhed samt nærheden til Silkeborg by. Der er i de senere år opført et helt nyt boligkvarter, der består af både villaer og rækkehuse (andelsboliger). Du finder også en dagligvareforretning, der har åbent alle ugens 7 dage. Du kan læse meget mere om Gjessø på deres hjemmeside Gjessø.dk

Fritidsaktiviteter:

Gjessø har en aktiv idrætsforening med fodbold, gymnastik og løbehold. 
Læs bl.a. mere om Gufsport

Børnepasning, skole og SFO:

I byen finder du en velfungerende skole, hvor børn kan gå til og med 6. klasse. Der er tilknyttet SFO-ordning til skolen. Overbygningen med 7. – 9. klasse finder du på Vestre Skole. I Gjessø finder du endvidere børnehave og flere dagplejere.

UDBUD AF GRUNDEN:

Parcelhusgrunden på Planetvej 1 gen-udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Silkeborg Byråd. Udbudsperioden er 4 uger.

Mindsteprisen på grunden er fastsat til kr. 675.000 inkl. moms.

Købstilbud på parcellen skal afgives på dansk på denne tilbudsblanket, som ligger på hjemmesiden (i blå boks i højre side) og med beløbsangivelsen i danske kroner inkl. moms (DKK). Tilbudsblanketten skal sendes til grundsalg@silkeborg.dk, som indscannet, vedhæftet PDF-fil. I emnefeltet på mailen anføres: ”Fortroligt - udbud af Planetvej 1”.

Tilbuddet skal være Silkeborg Kommune i hænde

Senest ONSDAG 2. JUNI 2021 kl. 10.00.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Silkeborg Kommune. Der kvitteres automatisk for modtagelse af bud via mail.

Indkomne tilbud er i henhold til Udbudsbekendtgørelsens § 4 fortrolige indtil salg har fundet sted. Salg har fundet sted når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.
Kun tilbud som er lig med eller over mindsteprisen, vil komme i betragtning.
Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning.

Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.
Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud. Når budrundens bud er disponeret, og vindende købsaftale er retur med underskrifter fra byrådet, vil alle budgivere få direkte besked, forventeligt inden 5 hverdage efter udløb af budfristen.

Sælges grunden ikke i budrunden, overgår den til den normale salgsbeholdning, som der løbende kan indgives købstilbud på. Grunden kan dog ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud.

Det er med i prisen:

  • Tilslutningsbidrag til spildevandskloak, vand og el.
  • Byggemodningsbidrag til naturgas.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologiske undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger

Køber er bekendt med:

  • at tilslutning til naturgas betales af køber udenfor købesummen.
  • at der er tilslutningspligt til naturgas jf. lokalplanen for området. Der kan søges om dispensation i Plan og Byg ved opførelse af lavenergi-hus.
  • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning.
  • at grundene er vurderet nedsivningsegnet og dermed ikke regnvandskloakeret . Køber skal selv sørge for håndtering og nedsivning af regnvand på egen grund. 
  • at udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.