Udbud af velbeliggende grunde i Bryrup

En god blanding af kompaktgrunde, samt store og små parcelhusgrunde.

Skråfoto

Vilkår for afgivelse af tilbud i budrunde:

Grundene udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Silkeborg Byråd.

Købstilbud skal afgives på dansk på den af kommunen udarbejdede blanket ”Købstilbud” og med beløbsangivelsen i danske kroner inkl. moms. Tilbuddet skal fremsendes som mail med købstilbuddet i sin helhed som vedhæftet PDF-fil til grundsalg@silkeborg.dk mærket med ”Fortroligt - udbud af Skovvænget, Bryrup” i emnefeltet 

Tilbuddet skal være Silkeborg Kommune i hænde senest:

Mandag d. 3. oktober 2022 kl. 10.00

Kun tilbud der afgives på den særlige blanket, der kan downloades i den blå boks med salgsmateriale på denne side, vil blive taget i betragtning.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Silkeborg Kommune. Der kvitteres automatisk for modtagelsen pr mail.

Grunden sælges til højstbydende. Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning.

Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud. Alle tilbudsgivere vil blive kontaktet direkte, når budrunden er afsluttet og vurderet.

Såfremt grunden ikke sælges i udbuddet, overgår grunden til kommunens almindelige salgsbeholdning, som der løbende kan indgives købstilbud på. Grunden kan dog ikke reserveres de første 2 måneder efter udbuddet.

I købesummen er indeholdt:

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.   

I købesummen er ikke indeholdt:

  • Fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning. 
  • Udgifter i forbindelse med internet-, fiber, telefon- og TV-forsyning.

OBS: Grundene skal individuelt varmeforsynes. Køber gøres opmærksom på, at der skal søges om dispensation i lokalplanen vedr. naturgas som varmeforsyning i takt med, at der anmodes om byggetilladelse.