Ans - Sikavej

Byg jeres nye hus i Ans - byen der ligger både naturskønt og centralt i forhold til Viborg, Bjerringbro, Randers, Aarhus og Silkeborg.

Luftfoto

På grænsen mellem by og land har I her muligheden for bygge ny bolig i børnevenligt område på lukket vej, og med gode stisystemer. 

Ans by:
Ans er en aktiv by ved Tange Sø omgivet af enestående natur. Byen har flere dagligvarebutikker og et udvalg af mindre butikker som bl.a. pizzeria, frisører, blomsterhandler, bager og kro. Pendlerafstanden til mange arbejdspladser er god, uanset om der skal køres til Aarhus, Viborg, Randers eller Silkeborg.

Læs mere om Ans her

Fritidsaktiviteter:
Ans har en aktiv idrætsforening med bl.a. fodbold, håndbold, gymnastik, svømning, badminton og tennis. Derudover er der gode rekreative muligheder i byen. Bl.a. Tange Søbred med en lille lystbådehavn, ophalerplads og en primitiv teltplads til kanoroere ved Tange Sø.

Børnepasning, skole og SFO:
I Ans er der kommunale dagplejere, en børnehave tæt på Ans Skole. Skolen har ca. 500 elever fordelt i 0. til 9. klasse og skolen har tilknyttet SFO-ordning.

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el
  • Hovedledningsbidraget til naturgas i boligvejen.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologiske undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.

Køber er bekendt med

  • at der er tilslutningspligt til naturgas.
  • at eventuelt stikledningsbidrag til HMN Naturgas I/S betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til HMN Naturgas I/S
  • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til huset er for købers regning.
  • at udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i købesummen.  

Salgsmateriale

 

Spørgsmål og svar:

Under siden med den pågældende grund, som du ønsker at købe, ligger der et dokument kaldet ”Købstilbud”.

Den udfyldes med fulde navn, adresse, kontakt oplysninger, cpr-nummer på den/de, som ønsker at købe, matrikelnummer og adresse på den ønskede grund, dit tilbud på grunden, ønsket overtagelsesdato m.m. Købstilbuddet skal underskrives af den/de, som ønsker at købe. Herefter indsendes købstilbuddet enten via post mærket "Fortroligt - bud på (indsæt vejnavn/adresse)" til Silkeborg Kommune, team køb/salg, Østergade 1, 2. 8600 Silkeborg, ELLER sendes via mail til Grundsalg@silkeborg.dk med "Fortroligt - bud på (indsæt vejnavn/adresse)" i emnefeltet.

Ønsker du en bekræftelse på modtagelsen af et brev, skal din mailadresse skrives på kuverten. Bud fremsendt pr mail vil altid modtage en bekræftelse på modtagelse.

 

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.

Her kan du reserverer en grund

Mindsteprisen er fastsat af Silkeborg Byråd og svarer til grundens markedspris. Kun tilbud lig med eller over mindsteprisen vil komme i betragtning.

Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning.

Hvis en ejendom/grund er udbudt med tilbudsfrist, kan vi kun tage de bud i betragtning, som er afgivet på dokumentet købstilbud. Se også pkt. 1.

Silkeborg Kommune er forpligtet til, som minimum, at sælge til markedsprisen og denne afhænger helt af den generelle markedsudvikling. Silkeborg Kommune kan altså hverken af- eller bekræfte, at priserne ikke i fremtiden ikke vil falde / stige.

Nej. Når Silkeborg Kommune udbyder grunde til fast pris, er kommunen forpligtet til at sælge til mindst denne pris. Du kan derfor ikke få rabat. Dette følger af § 6, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

I købstilbuddet oplyser vi, hvilke tilslutningsbidrag der er betalt for de pågældende grunde.

Silkeborg Kommunes parcelhusgrunde til private sælges inklusiv moms.

Du skal betale købesummen kontant senest på overtagelsesdagen.

I punktet ”omkostninger” i købstilbuddet vil det fremgå om du og Silkeborg Kommune deler tinglysningsafgiften eller om Silkeborg Kommune selv betaler denne.

Du kan selv beregne afgiften på Domstolsstyrelsens hjemmeside

Husk i den forbindelse at være opmærksom på, at der ikke betales tinglysningsafgift af moms. Det vil sige, at du som køber af en villagrund skal trække momsen fra købesummen, inden du beregner tinglysningsafgift. Læs evt. selv mere om beregningsgrundlaget i SKATs juridiske vejledning, den finder du her:

Hvis købesummen er lavere end den offentlige vurdering, skal du dog altid beregne afgiften af den offentlige vurdering.

Reglen er anderledes for enfamilieshuse, flerfamilieshuse og fritidsboliger, hvor man altid skal beregne tinglysningsafgift af den faktiske handelspris, også selvom den er lavere end den offentlige vurdering. Ubebyggede grunde omfattes dog ikke af denne særlige regel. Her kan du læse om den særlige beregningsregel.

 

Du har som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage regnet fra den dag Silkeborg Kommune har meddelt til dig, at kommunen har accepteret dit købstilbud.

MEN du kan ikke benytte fortrydelsesretten uden omkostninger. Hvis du fortryder købet og derfor gør brug af fortrydelsesretten koster det nemlig 1 % af købesummen. Beløbet er fastsat i loven og er bl.a. til at dække nye annonceringer og diverse andre salgsomkostninger.

Silkeborg Kommune ønsker at overtagelsesdagen skal lægge indenfor 3 måneder efter at købsaftalen er underskrevet af dig og Silkeborg Kommune.

Overtagelsesdagen kan ikke udskydes i forhold til det, der står i købsaftalen, men den kan altid rykkes frem til et tidligere tidspunkt, hvis du ønsker det.

Det kan af og til være svært at finde skelpælene på grunden, især på lidt ældre udstykninger, men det betyder ikke altid, at de er væk. Det kan være nødvendigt at lede i bevoksning eller grave lidt ned i jorden i det område, hvor de er sat. Mange forveksler markeringspælene i træ med de rigtige skelpæle, der er lange jernrør, sat dybt i jorden.

Hvis en eller flere skelpæle mangler på grunden, betaler Silkeborg Kommune for opsætning af nye, hvis du henvender dig senest 6 måneder efter overtagelsesdagen.

Henvendelse kan ske til Ejendomme, Østergade 1, 8600 Silkeborg.

Send gerne en mail til grundsalg@silkeborg.dk
Eller kontakt Maiken Andersen tlf: 61346572 eller Merete Riis tlf: 92432022

skelpæle

I byggeperioden skal du og eventuelt dit byggefirma respektere skellene. Det er altså ikke tilladt at disponere over nabogrundene ved oplag af byggematerialer, kørsel og lignende.

Bliver anlagte vejstrækninger, stier, fortove, parkeringspladser eller græsarealer beskadiget enten som følge af opgravninger, oplægning af materialer eller transporter i forbindelse med byggearbejdet, bærer du, som køber, det fulde ansvar og skal betale de nødvendige reparationer ud over den aftalte købesum.

Du må ikke begynde på selve byggeriet før, du har en byggetilladelse.
Du kan søge byggetilladelse, hvis overtagelsesdagen indtræder under byggesagsafdelingens sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingstiden kan findes her.

Byggetilladelse søger du her.
Hvis du søger byggetilladelse, inden du har fået skøde på grunden, skal du sende kopi af underskrevet købsaftale med i din ansøgning om byggetilladelse.

Silkeborg Kommune giver ikke byggetilladelse før du har betalt købesummen for grunden.

Silkeborg Kommune påtager sig som grundsælger intet ansvar for krav fra offentlige myndigheder, som kan have betydning for anvendelse af grunden og din realisering af et påtænkt byggeri. Du har intet krav på at få dækket tab eller udgifter som følge af forsinkelse af byggeri, driftstab eller andre lignende tab og udgifter som følge af krav fra offentlige myndigheder.

Silkeborg Kommune har på nogle udstykninger tinglyst en byggefristbestemmelse. Hvis du som køber ikke kan overholde byggefristen, er Silkeborg Kommune berettiget til at købe grunden tilbage. Kommunen er altså ikke forpligtet til at købe grunden tilbage. Hvis kommunen accepterer at købe grunden tilbage, sker det på vilkår som oplyst i den tinglyste byggefristbestemmelse.

Du kan også søge om kommunens tilladelse til at sælge grunden videre. Kommunen giver normalt lov til videresalg, hvis købesummen ikke overstiger den pris, kommunen har solgt grunden for. Vær opmærksom på, at kommunen skal give konkret tilladelse til et videresalg.

Når grunden er bebygget med hus, kan du frit videresælge ejendommen.Silkeborg Kommune har udført geotekniske undersøgelser med 1-2 boringer. Du får resultatet af disse prøver udleveret ved en handel.

Vi opfordrer dig til at foretage yderligere geotekniske undersøgelser, hvor huset placeres. Det sker for din regning. Hvis den geotekniske undersøgelse viser, at der i forbindelse med et byggeri på grunden skal foretages ekstraordinært omfattende funderingsarbejde for mere end kr. 100.000, kan du som udgangspunkt hæve handlen inden for 6 måneder fra overtagelsesdagen.

Det er meget vigtigt, at du læser købstilbuddet igennem. Her vil det være oplyst, hvilke regler med hensyn til at hæve handlen eller eventuelt refusion, der gælder for netop din grund under punktet ”Jordbundsundersøgelser”.

Har du fået foretaget en geoteknisk undersøgelse og skulle resultatet medføre, at du ikke køber grunden, kan du ansøge Silkeborg Kommune om overtagelse af undersøgelsesrapporten. Kommunen er ikke forpligtet til at erhverve undersøgelsesrapporten af dig.

Silkeborg Kommune ønsker at fastholde karakteren af det oprindelige landskab så der opnås fornuftig indbyrdes placering af bebyggelserne i området.

Som hovedregel gælder, at der ikke må terrænreguleres mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn og ikke tættere på skel end 0,5 m. Dette kan du læse mere om i den lokalplan, som gælder for din grund. Skulle dit område ikke være omfattet af en lokalplan vil det være en vurdering i hver byggeansøgning, hvorvidt du kan få tilladelse til den ønskede terrænregulering.

I ansøgningen skal du altid indtegne eksisterende og fremtidige terræn.
Silkeborg Kommunes guide til regulering af terræn finder du her

Silkeborg Kommune har ved udstykning af din boliggrund ophævet fredsskov. Det betyder, at du ikke skal have nogen tilladelse af kommunen til at fælde dem. Kommunen fælder ikke træer på grundene, da vi mener, at det skal være dit helt eget valg, om du ønsker træerne eller ej. Såfremt træerne fældes er det for egen regning.

Grunde beliggende i byzone vil som udgangspunkt altid være klassificeret med områdeklassificering som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurening.

Bygningsreglementet kan findes her
Du er også velkommen til at kontakte Teknik og Miljø telefon 89 70 10 00, som vil kunne svare på dine spørgsmål i forbindelse med byggeriet på grunden.